Adatkezelési tájékoztató

Az EuroBond Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégj.: Cg. 01-09-709246, Adószám: 12904798-2-43, székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14., a továbbiakban: Társaság), számára kiemelt fontosságú cél a tagjai vagy más érdekeltek, érdeklődők (a továbbiakban: Érintettek) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a Társaság által üzemeltett honlap látogatói információs önrendelkezési jogának a törvényes előírások szerinti biztosítása. A Társaság a honlap látogatóinak személyes adatait a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelelve, a honlapon keresztül átadott személyes adatokat bizalmasan kezelve gondoskodik azok biztonságáról – így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés elleni védelem biztosítása - egyben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A törvényes adatkezelés kialakítása és folyamatos biztosítása érdekében a Társaság az érintettek személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az alábbi jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
  • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény („Bit.”)
  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.),
  • a kutatás- és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. tv. (a továbbiakban: Kktv.),
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.), valamint minden olyan jogszabály, amely kötelezően alkalmazandó adatkezelési rendelkezést tartalmaz.

Fogalmi meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, ide értve az adott szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleket, a jogviszony létrehozatala érdekében kapcsolat felvételi céllal megkeresett természetes személyeket, a szolgáltatások iránt érdeklődőket és az egyéb érdekelteket is;

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az EuroBond Csoport vagy valamely Társasága, amelyek az adatok kezelésének célját meghatározzák, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozzák és végrehajtják, vagy az általuk megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatják;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés elvei, jogalapja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha a Társaság rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) a Társaság, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell a kezelendő adatokról, valamint az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulása alapján került sor, a Társaság a felvett adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) a saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás
nélkül, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

A Társaság az Érintett által átadott, illetőleg bármilyen módon (ideértve az Érintettnek a Társasághoz benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá bármely egyéb formában) rendelkezésére bocsátott személyes adatait a biztosítási titokra és az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a Társaság és az Érintett között létrejött jogviszony vagy szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos egyéb tevékenységre vonatkozó szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása és értékesítése, kockázatkezelés (kockázatelemzés, kockázatmérséklés, értékelés), statisztikai elemzés, panaszok kezelése, üzleti ajánlat adása, piackutatás, elégedettségi felmérés, marketing célú felhasználás, kapcsolattartás, jogszabályon alapuló adatkezelési kötelezettség (pl.: pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése és megakadályozása érdekében átvilágítás, a Társaságot az ügyfél vonatkozásában terhelő adókötelezettségek teljesítése) teljesítése céljából kezeli. A Társaság és az ügyfél közötti jogviszonyra vonatkozó vagy a szerződéshez kapcsolódó, egyéb adatkezelési célokat a Társaság alapító okiratai, ügyfelekre irányadó szabályzatai vagy az egyedi szerződések, ajánlatok és tájékoztatók tartalmazzák.

A kezelt adatok köre

Az adott ügylet vonatkozásában kezelt személyes adatok felsorolását a Társaság alapító okiratai, az adott jogviszonyra vagy ügyletre vonatkozó belső szabályzatai vagy az egyedi szerződések, ajánlatok és tájékoztatók (nyomtatványok) tartalmazzák.

Az adatkezelés időtartama

A Társaság adatkezelésének maximális időtartama eltérő hozzájáruláson alapuló és kötelező adatkezelés esetén. Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a Társaság az Érintett személyes adatait legkésőbb a Társaság és az Érintett közötti jogviszony, illetve a szerződésből származó Társasági követelés megszűnését követő 5. (ötödik) év végéig kezeli, szerződéses jogviszony hiányában az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 (öt) évig, de ezen időszakon belül is csak addig, amíg az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát vissza nem vonja. Törvényen alapuló kötelező adatkezelés esetén a Társaság a vonatkozó törvényben előírt határidő lejártáig kezeli az Érintettnek a törvényben megjelölt személyes adatait, a törvényben meghatározott célból. Az adott ügyletre vonatkozó egyéb adatkezelési időtartamokat az adott adatkezeléssel kapcsolatos alapító okiratok és szabályzatok, valamint tájékoztatók, ajánlatok (nyomtatványok) vagy konkrét szerződések tartalmazzák.

Reklámtevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés

A Grt. 6.§ (1) bekezdése alapján közvetlen üzletszerzés céljából reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, a postai címzett reklámküldemény kivételével) kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

A Társaság a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet a hozzájáruló nyilatkozatban illetőleg a kapcsolódó jogszabályokban foglaltak (Grt., Kktv.) figyelembevételével. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A Társaság bármely tagja az Érintett erre irányuló külön felhatalmazása alapján jogosult a mindenkor hatályos irányadó jogszabályok előírásainak megfelelően a Társaságba tartozó más jogalany számára az Érintett nevét, postai levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét átadni abból a célból, hogy azok saját szolgáltatásaikat az Érintett számára közvetlenül ajánlhassák fel, illetve jogosult az Érintett részére Társaságba tartozó jogalany ajánlatát tartalmazó reklámanyagot kiküldeni. Az Érintett felhatalmazhatja a Társaságot és hozzájárulhat, hogy a mindenkor hatályos irányadó jogszabályok előírásainak megfelelően a Társaság marketing célból közvetlen levél útján vagy egyéb kommunikációs eszköz (telefon, e-mail, SMS, stb.) útján tájékoztassa az Érintettet a saját, illetve a Társaság tagjainak szolgáltatásairól és e célból az Érintett adatait kezelje. Az Érintett bármikor jogosult a Társaság tagjánál kérni, hogy részére a Társaság adott tagja közvetlen üzletszerzési célú reklámanyagot ne küldjön, a hirdetések küldésére és adatainak e célbóli kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonhatja. Az Érintett igényét a Társaság honlapján közzétett elérhetőségeken keresztül jelentheti be. Ebben az esetben az Érintett a továbbiakban reklámcélból nem kereshető.

Panaszkezelés

Telefonon történő panaszkezelés esetén a Társaság és a panaszt közlő Érintett vagy képviselője közötti telefonos kommunikációt a Társaság hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt a Társaság panasszal érintett tagja 1 (egy) évig megőrzi. A panaszt közlő kérésére a Társaság biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. Egyebekben a panaszt és az arra adott választ a Társaság panasszal érintett tagja 3 (három) évig őrzi meg. A panaszkezelés körébe nem tartozó hívások rögzítése esetén a hangfelvétel őrzési ideje 5 (öt) év.
A Társaság a biztosítási titokra vonatkozó rendelkezések betartása érdekében nem titkosított, elektronikus aláírást nem tartalmazó elektronikus levélben csak és kizárólag általános tájékoztatást tud nyújtani, biztosítási titoknak minősülő információkat nem áll módjában kiszolgáltatni. Az ügyfél ilyen információkat tartalmazó vagy kérő e-mailben küldött panaszára minden esetben a Tag bejelentett levelezési címére postai úton megküldött levélben válaszol.
A Társaság Panaszkezelési Szabályzattal rendelkezik, amely a Társaság honlapján is megtalálható.

Adatfeldolgozás

A Társaság által megbízott adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Társaság határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a Társaság felel. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót az adatkezelő előzetes jóváhagyásával vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.
A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett jogosult kiszervezni.A kiszervezett tevékenységet végzők mindenkori listáját a Társaság a jogszabályi előírások szerinti módon közzéteszi.

Az adattovábbítás (adatátadás) feltételei

A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha ahhoz az Érintett hozzájárult, vagy törvény azt megengedi. A Társaság az Érintett felhatalmazása alapján jogosult az egyes szerződéseivel kapcsolatosan nyilvántartott adatait a Társaságon belüli adatátadásra, az Érintett írásbeli felhatalmazása alapján szolgáltatások közvetlen ajánlása, hatékonyabb kiszolgálás céljából.

Tájékoztatási kötelezettség

Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Érintett jogai és érvényesítésük

Az Érintett tájékoztatást kérhet a Társaság bármely tagjánál személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az Érintett kérelmére a Társaság tagja tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társaság tagjához még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. Az Érintett tájékoztatását a Társaság csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelycím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul), az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (kivéve amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni) vagy ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a Társaság az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaság, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a Társaság az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az Érintett a Társaság döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság az Infotv.-ben előírt határidőt elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.